Algemene Verkoopsvoorwaarden

Behalve andersluidende overeenkomsten (bv. renting) of bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling door DB&S Machines BV schriftelijk bevestigd worden.
 2. De vertragingen in de levering of het niet langer voorradig zijn van bestelde producten, om welke reden ook, kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling noch tot het vorderen van enige schadevergoeding.
 3. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
 4. DB&S Machines biedt geen garanties op softwareproducten welke zij aanbiedt en verkoopt, doch waarvan zij niet de producent is. Bij gebreken of storingen inzake deze software, zullen de interventies door DB&S Machines aangerekend worden conform het standaardtarief.
 5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
 6. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum te Hooglede, België.
 7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
 8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 9. Het trekken en /of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet conform de wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vermeerderd 2 %, met een minimum intrestvoet van 12 %.
 11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het bedrag van de factuur met 10 % te verhogen, met minimum van 75, - EUR.
 12. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en schort de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst waarop deze facturen betrekking hebben onmiddellijk op tot op het moment van betaling.
 13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 14. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 16. Bij het herverkopen, doorverkopen, verwerken of enige andere handeling waarmee de koper de goederen die nog geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van DB&S Machines BV, wegmaakt, verbruikt of van natuur wijzigt, zonder dat DB&S Machines BV hiertoe toestemming gaf, zullen de hierdoor in hoofde van de koper verkregen schuldvorderingen van rechtswege overgedragen worden aan DB&S Machines bv zonder dat DB&S Machines BV hiervoor enige vorm van schadevergoeding verschuldigd zal zijn.
 17. DB&S Machines BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden indien zich na levering van de bestelde machines, goederen, diensten en/of software problemen inzake compatibiliteit voordoen die een uitval van de machines en/of schade van welke aard dan ook veroorzaken. Door de aanvaarding van de machines, goederen, diensten en/of software erkent de klant voldoende ingelicht te zijn omtrent de mogelijke risico’s en alle mogelijke gevolgen van eventuele niet compatibiliteit, uitval, stilliggen van de geleverde goederen, schade aan grondstoffen, materialen, enz.… en dit gedurende de onafwendbare en noodzakelijke periode die nodig is om de geleverde hardware en software aan elkaar en aan de bestaande dan wel geleverde uitrusting aan te passen en dus alle compatibiliteitsproblemen op te lossen.
 18. De aansprakelijkheid van DB&S Machines BV met betrekking tot de door haar geleverde machines, goederen, diensten, software, tussenkomsten en met betrekking tot schade die zou zijn veroorzaakt uit die en of door die leveringen en/of tussenkomsten, is, ongeacht de oorzaak van de schade en haar gevolgen beperkt tot de waarde van de geleverde machines, goederen, diensten, software, tussenkomsten van DB&S MACHINES BV.
 19. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken te Brugge, België bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

Deze website gebruikt cookies en scripts om je surfervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Gelieve aan de duiden welke cookies we mogen registreren.

Noodzakelijke cookies (zijn nodig voor de correcte werking van de website)


Enkel geselecteerde cookies accepteren | Wissen